พื้นที่ G2G: สร้างอวกาศให้เป็นมิตร

**พื้นที่ G2G: สร้างอวกาศให้เป็นมิตร**

การสร้างอวกาศให้เป็นมิตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากอวกาศเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์และเศรษฐกิจของประเทศแต่ละประเทศ ประเทศไทยก็ไม่แตกต่าง เพราะอวกาศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาด้านการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงการปกครองและความมั่นคงของประเทศ

ในปัจจุบัน การใช้งานอวกาศของประเทศไทยได้มีการเจรจาเป็นมิตรกับประเทศอื่นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรอวกาศ และการใช้งานเทคโนโลยีอวกาศในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเช่น การเฝ้าระวังแผนที่ การจำลองภัยธรรมชาติ และการดูแลแม่นาคอวกาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมอวกาศของประเทศไทยอยู่ในสภาพปลอดภัย

นอกจากนี้ การสร้างความมิตรอวกาศยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศที่มีระบบอวกาศที่พัฒนามากขึ้น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างโอกาสในการร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การส่งอวกาศ และการใช้งานอวกาศเพื่อประโยชน์บุคคลและสังคมอย่างกว้างขวาง

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้บุกเบิกทรัพยากรอวกาศในอนาคตอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและมิตรอวกาศกับประเทศอื่นอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบอวกาศอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อสร้างอวกาศที่มั่นคงและเป็นที่เคารพในระดับนานาชาติ

**ด้วยรักษาฏิบัติ และปฏิบัติภาระเป็นของเราทุกคน**